Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Definicje pojęć użytych w niniejszej polityce prywatności:

 1. Administrator – GPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000527454, REGON: 302860051, NIP PL: 7811902177;
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy;
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.gpd.com.pl.
 5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub więcej usług świadczonych w ramach Serwisu.

Polityka prywatności stanowi dokument regulujący zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu, gromadzonych w czasie korzystania z Serwisu.

Nadrzędnym celem Administratora jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich prywatności oraz zapewnienie zgodności przetwarzania ich danych osobowych, gromadzonych w związku z aktywnością Użytkowników w Serwisie, z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1b RODO – dane przetwarzane są w związku z realizacja umowy i na potrzeby jej realizacji (co obejmuje wszystkie dane osobowe przekazane Administratorowi w związku z zawartą umową, których przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z umowy oraz obejmuje przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy);
  2. art. 6 ust. 1c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy o rachunkowości, przepisy podatkowe);
  3. art. 6 ust. 1f RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na:
   • archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym, w tym portfolio, oferty, zapytania, korespondencja e-mailowa w toku współpracy;
   • tworzeniu i utrzymywaniu baz danych kontrahentów, w tym bazy lokalizacji planów zdjęciowych;
   • dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń;
   • prowadzeniu analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonanych projektów;
   • udzielania odpowiedzi na wiadomości w związku z kontaktem z Administratorem.

  W indywidualnych przypadkach i po uzyskaniu uprzedniej zgody Administrator może przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1a RODO w celach innych niż wyżej wymienione.

 2. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów podmiotów, których dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że: zbierane przez niego dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem; są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; pozostają merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 3. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach stosuje profilowanie, wykorzystując automatyczne przetwarzanie danych gromadzonych za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii (np. narzędzi marketingowych dostarczanych przez spółkę Google). Podejmowane działania, w tym profilowanie, nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji wobec Użytkownika ani nie wywołują żadnych skutków prawnych wobec Użytkownika. Więcej o plikach cookies w punkcie VI Polityki prywatności oraz w punkcie VII. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez Administratora.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), w tym podejmujących aktywność na tychże profilach. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia działań marketingowych, w tym promowania marki Administratora, jego aktywności, usług, produktów oraz na potrzeby budowania i utrzymania komunikacji, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

III. Uprawnienia Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik ma:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane, w jakim zakresie, oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, w tym podstaw przetwarzania;
  2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych;
  4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi w przypadku, gdy przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie oraz odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
  7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych;
  8. prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
  9. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w szczególności jeżeli w ocenie Użytkownika przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO (w Polsce od dnia 25.05.2018 roku funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Wniosek o realizację ww. praw można zgłosić poprzez:
  1. pisemnie na adres Administratora;
  2. drogą e-mailową na adres: ochrona.danych@gpd.com.pl.
 3. Wniosek, o którym mowa w punkcie 2 powyżej, musi zostać sformułowany w sposób precyzyjny i w szczególności wskazywać, jakie żądanie ma zostać zrealizowane, jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie, jakiego rodzaju przetwarzania danych wniosek dotyczy. W razie potrzeby Administrator jest uprawniony do wystąpienia z prośbą o doprecyzowanie/uzupełnienie wniosku o dane potrzebne mu do należytego wykonania żądań zawartych we wniosku.
 4. Administrator w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku poinformuje Użytkownika o działaniach podjętych w związku z wnioskiem. W razie konieczności Administrator poinformuje Użytkownika o konieczności przedłużenia terminu odpowiedzi z podaniem przyczyny przedłużenia terminu.
 5. Odpowiedź na wniosek zostanie przesłana przy pomocy takiego sposobu komunikacji, jaki został wykorzystany do złożenia wniosku. W przypadku wniosku złożonego na piśmie, na żądanie Użytkownika, odpowiedź może zostać wysłana drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

IV. Okres, przez który dane są przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji), zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego;
 2. dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przetwarzane do czasu wypełnienia takiego obowiązku prawnego;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania;
 4. dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że Administrator wykaże istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. dane osobowe przetwarzane do celów marketingu przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu dane osobowe takiej osoby w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem, nie będą więcej przetwarzane do celów marketingu.

V. Kategorie odbiorców danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom powiązanym z Administratorem, firmom windykacyjnym, operatorom pocztowym, przewoźnikom, partnerom świadczącym usługi techniczne, dostawcom usług hostingowych i systemów informatycznych, podwykonawcom Administratora, innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora i pracownikom lub współpracownikom takich podmiotów.

VI. Pliki cookies i dane eksploatacyjne

 1. W Serwisie wykorzystywane są pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 2. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz prowadzenie działań marketingowych przez Administratora.
 3. W zależności od okresu przechowywania na urządzeniu końcowym, wykorzystywane przez nas pliki cookie można podzielić na:a. cookie sesyjne (Session): przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostające tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.b. cookie stałe (Persistent): przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony internetowej poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie. Serwis nie może funkcjonować poprawnie bez tych plików cookie.Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się Użytkownik.Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy korzystają ze strony.Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia Użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników  i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców.
 5. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem wymienionych powyżej technologii danych w ww. celach, w tym celach marketingowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora i tylko pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies. Zgoda może być w każdym momencie wycofana. Link do stosowanego w Serwisie narzędzia, umożliwiającego zarządzanie preferencjami Użytkownika dotyczącymi instalacji plików cookie, znajduje się TUTAJ.

Google Chrome

Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia, należy:

Microsoft Internet Explorer

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia, należy:

LUB:

Mozilla Firefox

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia, należy:

Opera

Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia, należy:

Safari

Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia, należy:

VII. Narzędzia analityczne i marketingowe stosowane przez Administratora

Administrator korzysta z różnych metod i narzędzi do celów analitycznych i marketingowych. Niżej przedstawione są ogólne informacje na temat wykorzystywanych narzędzi.

W celach analityki internetowej Administrator korzysta również z narzędzia Google Signals, które jest rozszerzeniem usług Google Analytics i umożliwia tak zwane „cross-device tracking” (identyfikowanie użytkowników korzystających z wielu urządzeń). Oznacza to, że jeśli urządzenia Użytkownika z dostępem do Internetu są połączone z kontem Google Użytkownika oraz Użytkownik aktywował na swoim koncie Google opcje „spersonalizowana reklama”, wówczas Google może generować raporty dot. sposobu użytkowania naszej strony (w szczególności o liczbie Użytkowników korzystających z różnych urządzeń), nawet jeśli Użytkownik zmieni urządzenie. Administrator nie przetwarza w tym zakresie danych osobowych Użytkowników, a otrzymane od Google raporty nie dają Administratorowi możliwości identyfikacji poszczególnych użytkowników (zbierane przez Google dane są anonimizowane i agregowane).

Link do stosowanego w Serwisie narzędzia, umożliwiającego zarządzanie preferencjami Użytkownika dotyczącymi instalacji plików cookie Google Analytics, znajduje się TUTAJ.  Dodatkowo Aby zrezygnować z plików cookie Google Analytics, możesz również pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (ang. Opt-out Browser Add-on: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl) .

Link do stosowanego w Serwisie narzędzia, umożliwiającego zarządzanie preferencjami Użytkownika dotyczącymi instalacji plików cookie GOOGLE ADS & DV 360, znajduje się TUTAJDodatkowo każdy użytkownik posiadający konto Google może wyłączyć personalizację reklam w Internecie w Ustawieniach reklam Google (https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155451?visit_id=638169850624111508-3462238637&rd=1)


VIII. Postanowienia końcowe

 1. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczenie jej pełnej treści w Serwisie ze wskazaniem daty zamieszczenia. Polityka prywatności może ulec zmianie, w szczególności aktualizacji. Wszelkie zmiany polityki prywatności, w tym jej aktualizacje będą publikowane w ramach Serwisu ze wskazaniem daty zamieszczenia. Zmieniona Polityka Prywatności obowiązuje od chwili jej publikacji w Serwisie.

Kontakt

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora możliwy jest pod adresem Administratora oraz e-mailowo pod adresem: ochrona.danych@gpd.com.pl